Besluitvorming

Gezamenlijke besluitvorming
Gezamenlijke besluitvorming is: ‘Het proces van beslissen over preventie, screening, diagnostiek of behandeling door de zorgverlener samen met de patiënt’ [1]. De gezamenlijke besluitvorming is vastgelegd in de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Hierin zijn de rechten en plichten van zorgverleners én patiënten opgenomen. De zorgverlener is verplicht de patiënt te informeren over de verschillende behandelingsmogelijkheden. En wel zo dat deze een weloverwogen keuze kan maken over de beste behandeling. Maar ook de patiënt heeft plichten. Hij/zij moet de zorgverlener zo volledig mogelijk informeren, zodat deze op een verantwoorde wijze kan behandelen.

Landelijke initiatieven
In juni 2011 is een landelijk platform opgericht voor gezamenlijke besluitvorming: Dutch Platform for Shared Decision Making. Doel hiervan is het versterken van het samenwerkingsproces tussen mensen met een chronische aandoening en hun zorgverleners. Wat weer moet resulteren in de passende diagnostiek of behandeling. Ook de recentelijk ingevoerde zorgstandaarden benadrukken het belang van gezamenlijke besluitvorming. Een zorgstandaard geeft een heldere beschrijving van optimale zorg, en de organisatie ervan,  voor mensen met een chronische aandoening. De zorgstandaard help bij het goed vormgeven van de multidisciplinaire aanpak. Met een integrale benadering waarin de patiënt centraal staat. Meer informatie over de zorgstandaarden: www.zorgstandaarden.nl

Referenties:
1.Wensing M, Baker R. Patient involvement in general practice care: a pragmatic framework. Eur J Gen Pract 2003;9:62-5.