Samenvatting cijfers overeenstemming zorgverlener en patiënt

De meerderheid van de patiënten voelt zich goed geïnformeerd door de huisarts. En vindt tevens dat zij voldoende ruimte krijgen om mee te beslissen over de behandeling. Patiënten zijn steeds meer medeverantwoordelijk voor de zorg voor hun ziekte. Goede communicatie en afstemming tussen patiënt en zorgverleners zijn daarom belangrijk.
 

Informeren en meebeslissen
Therapietrouw begint in de spreekkamer. Vaak is dat de spreekkamer van de huisarts. De huisarts zet vaak een behandeling in, maar ook de patiënt kan zijn eigen expertise inbrengen. In dit proces van gezamenlijke besluitvorming is een uitwisseling van informatie belangrijk. De meeste patiënten (85%) vinden dat de huisarts hen goed informeert over de verschillende behandelmogelijkheden voor hun klachten. Ongeveer hetzelfde percentage zegt ook de ruimte te krijgen van de huisarts om mee te beslissen over de te kiezen behandeling. De cijfers laten zien dat huisartsen in de ogen van hun patiënten in grote mate voldoen aan de plichten die de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) aan hen stelt. De vraag over behandelmogelijkheden is algemeen gesteld en richt zich niet specifiek op geneesmiddelen. Uit eerder onderzoek, waarbij gebruik gemaakt is van video-opnames van huisartsconsulten, blijkt dat de uitwisseling van informatie over geneesmiddelen in de huisartsenspreekkamer in beperkte mate gebeurt.
 

Verschillen tussen aandoeningen
Opvallend is dat een derde van de patiënten met hartfalen weinig ruimte zegt te krijgen om mee te beslissen over de eigen behandeling. Van de astma/COPD-patiënten zegt een kwart die ruimte niet te krijgen. Voor beide aandoeningen geldt dat de zorg hiervoor vaak in de tweede lijn plaatsvindt. Hier ligt dus ruimte voor verbetering. De zorgstandaarden kunnen hierbij ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door het gebruik van de hierin opgenomen individuele zorgplannen. Reumapatiënten, ook vaak tweedelijnszorg, wijken niet af van de algemene populatie.
 

Alle cijfers binnen het onderwerp Overeenstemming gaan over de behandeling in het algemeen. Hoewel medicamenteuze therapie een belangrijk onderdeel van de behandeling is, kunnen de gegevens op de site niet één-op-één worden vertaald  naar het meebeslissen over de behandeling met geneesmiddelen.


Cijfers komen uit verschillende CQI-metingen. Hierbij is de patiënt zelf gevraagd naar gedrag, ervaringen en meningen op het gebied van geneesmiddelgebruik.